Bama

På barrikadene

Byggevirksomheten var betydelig i 70-årene, hvor avdelingen i Kristiansand fikk oppført et nytt og moderne anlegg i 1975, samtidig som et nytt administrasjons- og lagerbygg ble innviet i Bergen i 1976.

Satsningen på kompetanseheving sto sterkt i årene som fulgte. Spesielt ble det lagt vekt på å øke fagkunnskapen innen landbruket for å kunne fungere optimalt som rådgiver og diskusjonspartner for produsenten i forhold til omsetnngsleddet. Ved inngangen til 70-årene ble norsksektoren etter hvert firmaets viktigste virkeområde.

Virksomheten skjøt fart igjen. Salgs- og distribusjonsapparatet ble derfor lagt om. Stadig mer salg foregikk pr. telefon og ren distribusjon. I tråd med utviklingen ble salgsapparatet bygget ut med et eget konsulentapparat for å gi bedre service til frukt- og grøntavdelingene.

Utover i 70-årene, men også i 80-årene, var selskapets rammebetingelser i stadig større grad preget av landbrukspolitikken. Engasjement i det politiske liv og deltakelse i organisasjonsvirksomhet var avgjørende for å sikre markedstilgang. Flere forsøk på å begrense driften ble avverget. Blant annet ble det nedlagt stor innsats fra selskapets side for å hindre monopolisering av førstegangsomsetningen av poteter. Senere forsøk på å monopolisere omsetningen av norsk frukt og grønnsaker ble heldigvis skrinlagt.