Bama

Ansvarlig grønn vekst

- til det beste for produsenter, ansatte, lokalsamfunn, kunder og miljøet


Produktene BAMA kjøper og selger er i seg selv biologiske og grønne, men vår aktivitet for å bringe produktene fram til våre kunder belaster miljøet ved at produksjonen påvirker det biologiske mangfoldet, forbruker vann og kan forurense det ytre miljø. Å produsere og høste er arbeidsintensivt og kan være belastende for alle som jobber i en plantasje, ute på et jorde, inne i et drivhus eller på et pakkeri.

BAMA vil bygge videre på den praksis som er etablert i samarbeid med leverandører, interessegrupper og myndigheter, både i Norge og internasjonalt. En ansvarlig grønn vekst innebærer at BAMA erkjenner sitt ansvar og tar en aktiv samfunnsrolle overfor norske forbrukere, næringsliv og myndigheter. BAMA vil fortsette arbeidet med å bli mer bærekraftig i hele verdikjeden, og gjennom forskning, innovasjon og produktutvikling sikre kunnskapsbasert vekst.

Ansvarlighet innebærer åpenhet om de produktene vi presenterer. Vårt løfte om å tilby de mest bærekraftige produktene vil bli fulgt av en bærekraftindeks for et utvalg av våre viktigste produkter. Bærekraftindeksen skal angi produktets viktigste fotavtrykk i et bærekraftperspektiv, uttrykt kvantitativt (som klimagassutslipp per kg produkt, vannforbruk per kg mv) og kvalitatitvt (som produsert i tråd med prinsippene for integrert plantevern, med optimal emballasje mv).

Derfor er BAMAs mål innen 2023 å:

  1. Bidra til at myndighetenes mål om «5 om dagen» nås
  2. Utvikle og innføre en bærekraftindeks for utvalgte produkter
  3. Øke omsetningsverdien av norske frukt, bær, grønnsaker og poteter med 150 % innen 2030
  4. Utvikle nye, smakfulle produkter og oppnå 20 % salg via nye sorter/løsninger
  5. Gjennom dialog og tilsyn sikre at leverandører følger BAMAs Code of Conduct 
  6. Miljøfyrtårnsertifisere nasjonal virksomhet
  7. Gjennomføre alle innkjøp i tråd med BAMAs retningslinjer

Skal punktene under være med på denne siden??

Lenker: (se årsrapport)

Sjømat på god vei mot bærekraftmålene

Leverandørprisen gikk til Per Olaf Roer

Avokadoproduksjon og vannkilder

En kurv med mening