Bama

Overgang til fornybare ressurser

- som erstatter bruken av fossile ressurser


BAMAs kjerneaktivitet er kjøp og salg av frukt og grønt, som jo i seg selv er fornybare ressurser. Men vi bruker fortsatt fossile ressurser til å pakke, emballere, transportere og foredle frukt og grønt. Å erstatte de fossile ressursene med fornybare er helt avgjørende for å redusere klimaendringene, og dermed sikre ressursgrunnlaget for kommende generasjoner.

Hele verden rammes av klimaendringer, men endringene varierer mye. Klimaendringene vil blant annet påvirke tilgangen på mat og vann og kvaliteten på avlinger over hele verden. Den største kilden til klimagassutslipp er produksjon og bruk av energi, som utgjør ca. 70 prosent.

BAMA transporterer mye, og har store utslipp av klimagasser fra transport. Vi stiller krav til innkjøp av transporttjenester, vi prioriterer båt og tog der vi kan, og vi jobber kontinuerlig for å øke fyllingsgraden i transporten, også gjennom å utvikle nye emballasjeløsninger. BAMAs øvrige aktivitet gir også utslipp av klimagasser. Vi vil derfor redusere utslipp der det er mulig.

Derfor er BAMAs mål innen 2023 å:

19. Redusere CO2-utslippene fra transport
20. Bruke 100 % fornybart drivstoff nasjonalt
21. Bruke 100 % fornybar energi i egne bygg
22. Ha egenprodusert fornybar energi ved å installere solfanger, solceller og/eller jordvarme
23. Fjerne bruken av fluorgasser