Bama

Overgang til sirkulærøkonomi

- der avfall er en ressurs og alle ressurser utnyttes effektivt


En sirkulærøkonomi innebærer å gå fra en lineær bruk og kast-økonomi til en økonomi der ressursene ikke går til spille, men brukes til stadig nye produkter. Dette innebærer også å velge riktig ressurs til formålet og bruke ressurser effektivt. Sirkulærøkonomi forutsetter samarbeid i verdikjeden, der noe som anses som avfall i et ledd kan få verdi i et annet ledd, og der man sammen skaper en kultur og en økonomi for gjenbruk, gjenvinning og utnytting av ressurser – i alle ledd.

Produksjonen av frukt og grønt kan planlegges, men ikke styres. Skadegjørere dukker opp, temperatur og regn er viktige innsatsfaktorer som varierer og som påvirker produksjonen. Vi opplever både at våre leverandører får overproduksjon og at store deler av en avling blir uegnet som mat. Begge deler må håndteres i sirkulærøkonomien. BAMA har tradisjon for å ta ansvar når slike situasjoner oppstår, og kultur for å ta initiativ til samarbeid for å finne gode, praktiske løsninger for optimal ressursutnyttelse.

Derfor er BAMAs mål innen 2023 å:

14. Sørge for at 0 % av matavfallet går til forbrenning
15. Kildesortere minst 92 % av avfallet i fraksjoner som gjenbrukes og materialgjenvinnes
16. Energieffektivisere nasjonal virksomhet med 15 %
17. Ha 100 % materialgjenvinnbar emballasje
18. Øke fyllingsgraden i transport