Bama

Dagbladet setter søkelyset på bananproduksjonen

Under tittelen «Bananer med bismak» har Dagbladet valgt å publisere en reportasje laget av Dan Watch, som er en dansk grave- og nyhetsorganisasjon. Saken stod på trykk i Magasinet lørdag 3.2.

Reportasjen tar for seg forholdene ved bananplantasjene i Ecuador med fokus på banandyrkernes arbeidsvilkår og sikkerhet. Dette er basert på rapporter utgitt i 2006.

I den samme reportasjen kommer det frem at flere danske matvarekjeder ikke kunne garantere at bananene de solgte kom fra plantasjer med fokus på bærekraft og arbeidernes rettigheter. Dagbladet stiller de samme spørsmålene til norske dagligvareaktører.

Det fremgår av reportasjen at det har skjedd en økning av krefttilfeller og barn født med deformiteter som hevdes å ha sammenheng med bananproduksjonen og bruken av plantevernmidler.

Det påstås at det benyttes ulovlige plantevernmidler i bananproduksjonen og at midlene som sprayes fra fly, ikke bare skjer over plantasjeområdene mens arbeidere er tilstede, men at flyene slipper midlene over skoler, barn og vann.  

Dan Watch hevder dessuten at Dole får levert bananer fra underleverandører hvor arbeidsforhold, rettigheter og sikkerhetstiltak for arbeiderne ikke er ivaretatt. De navngir to stykker: Agroaero og Palo Santo.

I tillegg trekker Dagbladet på sin side trekker frem en rapport som hjelpeorganisasjonen Oxfam ga ut i 2016, basert på lavpriskjedene i Tyskland og deres forhold til bananproduksjonen i Ecuador. Konklusjonen i denne rapporten var i grove trekk at verdikjeden til tyske dagligvarekjeder må påse at det innføres transparente systemer hos leverandørene de benytter og som viser hvordan arbeidstagernes rettigheter og sikkerhet er ivaretatt, og at produksjonen er bærekraftig og etisk forsvarlig.

Nedenfor følger opplysninger vi har gitt Dagbladet, men som ikke kommer frem i reportasjen:

 1. BAMAs leverandører må signere avtaler om «Etiske retningslinjer for innkjøp», og de får jevnlig besøk der alle forhold sjekkes. Alle plantasjer som leverer til BAMA må gjennom en «miljøpåvirkningserklæring» som viser at de forholder seg til gjeldende lovverk, i tillegg til våre krav.
 2. De samme etiske standardene gjelder for underleverandører av Dole som leverer til BAMA, som fra Dole’s egne plantasjer. Brudd på internasjonale standarder og BAMAs etiske retningslinjer er uakseptabelt.
 3. De navngitte leverandørene «Agroaero» eller «Palo Santo» leverer ikke bananer til BAMA.
 4. Forholdene i Ecuador er i dag helt annerledes enn hva som var tilfellet i 2005, da BAMA startet handel fra Ecuador. Med bakgrunn i forholdene i bananindustrien i landet på den tiden, hvor dialogen mellom fagforeninger, myndigheter og produsenter ikke eksisterte, var BAMA en av pådriverne for å få etablert et nettverk for å se hvordan man kunne få en global tilnærming for å løse problemene i bananindustrien. Resultatet ble «World Banana Forum» som ble etablert i 2009 og som har medlemmer fra interesseorganisasjoner, fagforeninger, selskaper og myndigheter. På forumets siste konferanse i 2017, med 300 deltagere fra alle bananproduserende land i verden, ble en omfattende manual for opplæring av arbeidsgivere og arbeidstakere i arbeidsmiljøspørsmål presentert av Ecuadors arbeidsminister.
 5. Ecuador har siden 2006 hatt en stabil politisk situasjon, den økonomiske utviklingen er bra og lønningene har økt.
 6. I dag har alle arbeidere ansatt på Doles plantasjer, kollektive forhandlinger og kollektive avtaler. Gjennom god dialog med arbeidere, fagforeninger og leverandøren følger vi opp arbeidernes lønnsvilkår, helse og sikkerhet er ivaretatt. For underleverandører til Dole, er det en forutsetning at BAMAs etiske regelverk følges.
 7. Tilbake i 2007, i området Rio Viejo der BAMA kjøper bananer, ble det etablert et skoleprosjekt i samarbeid med den lokale fagforeningen Fenacle,  Dole og BAMA. Den nye skolen har bidratt til en tredobling av undervisningskapasiteten for barna i området, i tillegg er det innført et stipendprogram for elever som ønsker videreutdanning.
 8. Mengden av plantevernmidler som i dag brukes i bananproduksjonen er redusert ned til 1/3, som følge av at flyene som benyttes er utstyrt med moderne GPS teknologi og sprayer med nøyaktighet.
 9. Alle produkter BAMA selger skal tilfredsstille kravene til EU og Norges regelverk knyttet til plantevernmidler. Grenseverdier for rester av plantevernmidler og aktive stoffer i et produkt, definert av EU og gjennom norsk lov, skal overholdes. BAMA har ikke hatt overskridelser eller funn av ulovlige plantevernmidler i våre bananer, uansett opprinnelse.
 10. BAMA stiller høyde krav til leverandørene våre når det gjelder mattrygghet, miljø, og at produktene er produsert under etisk forsvarlige forhold.
 11. Da rapporten fra Oxfam ble offentliggjort i 2016, var hverken Fenacle (eneste organisasjon med kollektivavtaler i Ecuador) eller Colsiba (landarbeiderforbund i Latin-Amerika) kontaktet. Det finnes imidlertid flere foreninger som ikke er representative eller har interesse av å få i stand dialog og forhandlinger mellom partene i arbeidslivet.


Skolen i Rio Viejo, Ecuador, har 300 elever.

 

Ved spørsmål, kontakt:

Pia Gulbrandsen
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt
T: 415 16 661,  pia.gulbrandsen@bama.no