Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Eierstyring og selskapsledelse

BAMA Gruppen AS er et ledende selskap og en toneangivende samfunnsaktør innen fersk og ferskforedlet frukt, grønnsaker, poteter og blomster i Norge og Europa. Selskapet opererer i et globalt marked, noe som medfører et stort ansvar når det gjelder mattrygghet og samfunnsansvar. God styring av virksomheten skal bidra til økt vekst, verdiskaping og godt omdømme.

Eierstyring og  selskapsledelse

EIERSTYRING OG LEDELSE
I henhold til aksjeloven har styret i selskapet ansvar for å sikre en forsvarlig organisering av virksomheten og forvaltning av selskapet. BAMA Gruppen AS drives som et selvstendig og uavhengig selskap. Det har en konsernstruktur der de respektive forretningsområdene er etablert som egne aksjeselskap, med egne styrer med tilsvarende ansvar for det enkelte selskap.

GRUNNLEGGENDE VERDIER
BAMA Gruppen AS krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte og tillitsvalgte i alle selskaper i konsernet skal i sitt virke fremme selskapets grunnleggende verdier, følge de til enhver tid gjeldende forskrifter og lover og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk. BAMA Gruppens etiske retningslinjer er tilgjengelig på bama.no.

VIRKSOMHETEN
BAMA Gruppens vedtekter fastslår at selskapets formål består i å drive handel, industri- og investeringsvirksomhet og annet som står i forbindelse med dette, herunder å delta i andre foretak.
BAMAs visjon – «En sunnere og ferskere framtid» – gir tydelige føringer for selskapets samfunnsrolle, beslutninger og adferd. Selskapets forretningsidé er å skape ansvarlig, grønn vekst gjennom ferske og sunne produkter, basert på samarbeid i hele verdikjeden.

SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE
Ved utgangen av 2022 var egenkapitalen i konsernet 2 071,7 millioner kroner som innebærer en egenkapitalandel på 26,5 %. Styret har foreslått at det for regnskapsåret 2022 deles ut et utbytte som er i tråd med konsernets finanspolicy, og som innebærer markedsmessig avkastning på investert kapital for aksjonærene.

AKSJONÆRER
BAMA Gruppen AS har tre eksterne aksjonærer: NorgesGruppen ASA (46 %), Banan II AS (34 %) og Rema Industrier AS (20 %). Selskapets aksjekapital består av 300 aksjer à kr 3 000.
Aksjene har en aksjeklasse hvor hver aksje har en stemme.

OMSETTELIGHET
Selskapets vedtekter og aksjonæravtale inneholder bestemmelser om aksjenes omsettelighet.

GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Innkallingen til generalforsamlingen, innkallingens innhold og tilgjengeliggjøring av saksdokumentene følger kravene som stilles i aksjeloven og generalforsamlingsforskriften.

BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE
Styret har til sammen åtte medlemmer som velges for en periode på to år. Styreleder velges av generalforsamlingen. De ansatte er representert med tre medlemmer. Representanter fra den daglige ledelsen sitter ikke i styret. Eierne utøver sin innflytelse gjennom styret og på generalforsamlingen. Styrets oppgaver og plikter er regulert i vedtatt styreinstruks, herunder håndtering av saker av konkurransesensitiv karakter om selskapets kunder. Det er i alt avholdt fem styremøter i 2022.
Etter avtale inngått med de ansattes organisasjoner, har BAMA Gruppen AS ikke bedriftsforsamling.

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL
Det føres en aktiv tilnærming til risikohåndtering, der betydelig ansvar er delegert nedover i organisasjonen basert på konsernets overordnede verdier. Konsernets risikostyring er samlet i sentral stab, som følger opp de ulike risikoområdene i konsernet samt iverksetter tiltak ved behov.
Eierstyring og selskapsledelse følger den norske anbefalingen fra oktober 2021 der det er hensiktsmessig ut ifra virksomhetens drift.

ARP