Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

5: Eierstyring og selskapsledelse

God styring av virksomheten skal bidra til økt vekst, verdiskaping og godt omdømme. I dette kapittelet finner du også årsberetningen og ARP-rapporten.

5: Eierstyring og  selskapsledelse

Eierstyring og ledelse
I henhold til aksjeloven skal selskapets styre sikre forsvarlig organisering og forvaltning av virksomheten. BAMA Gruppen AS drives som et selvstendig og uavhengig selskap, og de respektive forretningsområdene er etablert som egne aksjeselskap. De har egne styrer med tilsvarende ansvar for de enkelte selskapene.

Virksomheten
Selskapets vedtekter fastslår at virksomhetens formål er å drive handel, industri, investeringsvirksomhet og annen aktivitet i tilknytning til dette, herunder å delta i andre selskaper.

Visjonen «En sunnere og ferskere framtid» gir tydelige føringer for selskapets samfunnsrolle, beslutninger og adferd. Forretningsidéen om å skape ansvarlig grønn vekst gjennom ferske og sunne produkter, baseres på godt samarbeid i hele verdikjeden.

Grunnleggende verdier
Vi krever ærlighet og redelighet i alle forhold som angår forretningsvirksomheten. Det betyr at ansatte og tillitsvalgte i alle konsernets selskaper skal arbeide i henhold til våre grunnleggende verdier, følge gjeldende lover og forskrifter, og utføre arbeidet i samsvar med god forretningsskikk. Våre etiske retningslinjer bidrar til at vi fatter gode og riktige beslutninger, og opptrer helhetlig som organisasjon. 

BAMA arbeider for å sikre en bærekraftig og langsiktig verdiskapning i konsernets virksomheter, og dette er førende for de vurderinger som gjøres i forbindelse med investeringsbeslutninger.

Selskapskapital og utbytte
Ved utgangen av 2023 var egenkapitalen i konsernet på 2 238,7 millioner kroner, med en egenkapitalandel på 26,0 %. Styret har som oppgave å sørge for at konsernet har en sunn kapitalstruktur, tilpasset konsernets virksomhet, risikoprofil og strategiske planer.

For regnskapsåret 2023, foreslår styret at det deles ut utbytte i tråd med selskapets finanspolicy. Det innebærer markedsmessig avkastning på investert kapital for aksjonærene.

Aksjonærer
BAMA Gruppen AS har 3 eksterne aksjonærer: NorgesGruppen ASA (46 %), Banan II AS (34 %) og Rema Industrier AS (20 %). Selskapets aksjekapital består av 300 aksjer à kr 3 000.

Aksjene har en aksjeklasse og hver aksje har en stemme.

Omsettelighet
Selskapets vedtekter og aksjonæravtale inneholder bestemmelser om aksjenes omsettelighet.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni. Innkallingen, innholdet og tilgjengeliggjøring av saksdokumentene følger kravene i aksjeloven og generalforsamlingsforskriften.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder. Medlemmer av styret er normalt til stede på generalforsamlingen.

Bedriftsforsamling og styre
Styret har til sammen åtte medlemmer som velges for en periode på to år. Styreleder velges av generalforsamlingen. De ansatte er representert med tre medlemmer. Representanter fra den daglige ledelsen sitter ikke i styret. Eierne utøver sin innflytelse gjennom styret og på generalforsamlingen.

Styrets oppgaver er regulert i vedtatt styreinstruks som blant annet beskriver styrets ansvar og plikter i tillegg til styrets saksbehandling. Styreinstruksen adresserer også håndtering av saker av konkurransesensitiv karakter om selskapets kunder. Det enkelte styremedlem er individuelt ansvarlig for å vurdere egen habilitet, og skal tre til side ved styrebehandling i saker hvor det kan stilles spørsmål ved eventuell interessekonflikt.

Det ble i 2023 avholdt seks ordinære styremøter, samt ett møte via mail og ett ekstraordinært styremøte.

I henhold til avtale med de ansattes organisasjoner, har BAMA Gruppen AS ingen bedriftsforsamling.

Risikostyring og internkontroll
Selskapet har en aktiv tilnærming til risikohåndtering. Det betyr det delegeres et betydelig ansvar nedover i organisasjonen, i henhold til overordnede verdier.

Eierstyring og selskapsledelse følger den norske anbefalingen fra oktober 2021, der det er hensiktsmessig ut ifra virksomhetens drift.

Aktivitets og redegjørelsesplikt for BAMA Gruppen AS

Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav til hvordan vi arbeider for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Under kan du lese om alt det gode arbeidet vi gjør på området, og hvordan vi jobber kontinuerlig for å bli enda bedre. 

2023_ ARP_Arbeidsgivers aktivitets og redegjørelsesplikt.pdf