Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.

Bilde: BAMAs risikokart over landene vi handler fra

BAMA jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi jobber med samfunnsansvar hver eneste dag, i henhold til etiske retningslinjer som forplikter våre egne ansatte, så vel som leverandører av varer og tjenester over hele verden. Loven inngår derfor som en naturlig fortsettelse av BAMAs allerede pågående arbeid. 

BAMA er svært opptatt av bærekraftig produksjon og etisk handel. Derfor forplikter alle våre leverandører å følge ”Etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester” (Code of Conduct). Vi har jevnlig oppfølging av leverandørene gjennom besøk og risikobaserte revisjoner.

På generelt grunnlag er dette hovedregelen for alle vi samarbeider med. Vi stiller strenge krav for å sikre best mulig ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter, i tillegg til nasjonale lover og regler. Det handles gjennom langsiktige samarbeidsavtaler med veletablerte leverandører som forplikter seg til å levere på HMS, arbeidsforhold, sosiale rettigheter og ivaretakelse av miljøet.

BAMA gjennomfører årlige risikovurderinger for alle produkter og land vi driver handel med, som brukes som grunnlag for aktsomhetsvurderinger. Risikokartet omfatter alle BAMAs produkter sortert etter land. Vurderinger omfatter både forhold som får betydning for åpenhetsloven (grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) og miljørisiko. 

BAMA er medlem av Etisk Handel Norge, og vår årsrapport tilfredsstiller kravene i åpenhetsloven.

Redegjørelse ihht åpentsloven

Redegjørelser BAMAs datterselskaper

BAMAs prinsipper for bærekraftig forretningspraksis

Bærekraftsrapport 2022

Bekreftelse oppnådd basisnivå 2022

Om Åpenhetsloven

  • Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli i 2022, og innebærer at store virksomheter må gjøre fortløpende vurderinger av om virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Dette innebærer å kartlegge hele leverandørkjeden og vurdere risiko for å identifisere mulig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, sette i verk tiltak for å unngå, stanse eller begrense slik negativ påvirkning, følge opp og overvåke risiko, samt kommunisere med berørte om risiko og håndtering av denne. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenopprette skade som har skjedd.
  • Etter loven må disse vurderingene offentliggjøres. Første rapportering vil iht. loven skje først 30. juni 2023. Før dette må virksomhetene som er forpliktet etter loven også svare på alle innsynsbegjæringer de skulle få om dette, i et omfang som er angitt i loven.