Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Årsberetning 2022

Årsberetning 2022

Virksomhetens art og hvor den drives
Konsernet omsetter ferske frukter, bær, grønnsaker, poteter, bearbeidede vegetabilske produkter, blomster og andre produkter med begrenset holdbarhet, og skal være en ledende premissleverandør for en ansvarlig grønn vekst. Konsernets hovedkontor ligger i Oslo, med avdelinger og datterselskaper over hele landet. I tillegg har konsernet virksomhet i Sverige, Finland, Nederland og Polen.

Markedsinnsikt, utvikling, forskning og innovasjon 
BAMA er det ledende selskapet innen frukt og grønt i Norge. Vi har også en sterk europeisk tilstedeværelse. Over hele Europa er forbrukerne opptatt av sunn livsstil. Likevel spiser nordmenn i snitt kun 3,0 av de anbefalte 5,0 om dagen. I Sverige er tallet 2,7, i Finland 3,2 og i Nederland 3,0. Nordmenn er for lite aktive, og mange har søvnvansker. 

BAMA vil bidra til at forbrukerne øker inntaket av plantebasert kost for å

sikre en sunnere og mer miljøriktig livsstil. Dette gjør vi gjennom en høy innovasjonstakt, kontinuerlige forbedringer for å sikre kostnadseffektiv drift, tett og løpende samarbeid med produsenter og leverandører i inn- og utland, effektiv markedsføring og inspirasjons- og kunnskapskonsepter som «EatMoveSleep», «5 om dagen»-kampanjer, samt gjennom samarbeid med breddeidrett og kokker i Norge.  

BAMA har en sterk forankring i planlagt norsk produksjon og vi vil inspirere norske forbrukere til å velge mer norsk og mer nærprodusert mat. BAMA jobber med innovative og dyktige produsenter, og med flere nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Vi vil gjennom en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter bidra til at det kommer nye, smakfulle, fristende sorter og produkter på markedet.

BAMA skal fortsatt være ledende på utvikling og innkjøp av ferske kvalitetsprodukter i stadig mer miljøsmart emballasje. I 2022 har vi opprettet BAMAs sensoriske panel bestående av 12 personer som har fått utdannelse og trening til å gjennomføre sensoriske tester for å sikre kvalitet og treffe på forbrukerpreferanser. Vi har også opprettet et system for forbrukertesting av produkter bestående av ca 250 BAMA-ansatte med familier.

BAMA er avhengig av å til enhver tid fremme gode prosesser for kontinuerlig forbedring og effektivisering. I arbeidet med kjerneprosessen «Supply-chain» står målsetninger tilknyttet lavere kostnader, enda ferskere varer til kundene og reduksjon av miljøavtrykk sentralt. Dette er målsetninger essensielle for å opprettholde og styrke vår konkurransekraft. Til grunn for forbedringsarbeidet ligger arbeidsmetodikk som bygger på datadrevne beslutninger og vektlegger transparens og dokumentasjon. I arbeidet har konsernet lagt til grunn en forretningsplan for perioden 2023 til 2025. Denne definerer en styringsstruktur skapt for å sikre bred involvering og effektiv gjennomføring av tiltak på tvers av verdikjeden.   

Miljø- og etikkrapportering  
BAMA tar ansvar i hele verdikjeden, og er en pådriver for en mer bærekraftig utvikling. Vi stiller bærekraftskrav til alle våre leverandører, både i Norge og internasjonalt, og har en tydelig bærekraftstrategi for en ansvarlig grønn vekst. I 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft, og det er foretatt risikovurderinger av land og aktsomhetsvurderinger av konsernets leverandører. I tillegg har vi startet arbeidet med å følge opp bærekraftsindikatorer for kontinuerlige forbedringer knyttet til miljø- og sosiale forhold i verdikjeden. BAMA er medlem av «Etisk Handel Norge» og leverer, med bakgrunn i standarder utarbeidet av denne organisasjonen, årlig rapport som redegjør for selskapets bærekraftige forretningspraksis, i tråd med OECDs retningslinjer og Åpenhetslovens bestemmelser. Rapporten er også tilgjengelig HER

Klimaendringene øker risikoen for lavere tilgang til kvalitetsprodukter, globalt og lokalt. BAMA arbeider derfor sammen med leverandørene for å spre risiko for i størst mulig grad å møte etterspørselen etter produktene vi leverer både i Norge og i de øvrige markedene vi opererer i. Vi prioriterer langsiktige avtaler og gode relasjoner til våre produsenter i hele verden, og erfarer å bli prioritert i situasjoner med leveringsutfordringer i markedet. 

Konsernet påvirker det ytre miljø ved transport, bearbeiding og emballering. Vi skal bruke så lite plast som mulig, men så mye som nødvendig. Vårt viktigste miljømål er å redusere matsvinnet. Så langt er det redusert med 42 prosent, og vi er på god vei til å nå målet om 50 prosent reduksjon innen 2025.

BAMA Gruppen AS er «Miljøfyrtårnsertifisert». Resertifiseringsprosesser gjennomføres hvert tredje år og pr. årsskiftet er 75 prosent av våre enheter i den norske virksomheten sertifisert. Vi jobber kontinuerlig for å effektivisere transporten og redusere utslippene av klimagasser, blant annet ved bedre logistikk, høyere fyllingsgrad og med overgang til båt og bruk av tog der det er mulig. I 2022 har klimagassutslippene fra transport blitt redusert med 13,4 prosent.

Arbeidsmiljø og sykefravær
BAMA skal være den mest attraktive arbeidsgiveren blant selskaper i sammenlignbare bransjer. Dette søker vi å oppnå gjennom målrettet arbeid som sikrer et godt arbeidsmiljø, og den årlige trivselsundersøkelsen bekrefter en høy grad av trivsel blant de ansatte. BAMA har videreført satsningen på ”EatMoveSleep” – et program som blant annet fokuserer på de ansattes trivsel og helse.

I 2022 var det totale sykefraværet i den norske delen av konsernet 7,2 prosent, sammenlignet med 6,2 prosent i 2021. BAMA Gruppen AS hadde i 2022 et totalt sykefravær på 5,3 prosent sammenlignet med 4,9 prosent året før.

Det har inntruffet fire arbeidsulykker som har medført fravær utover arbeidsgiverperioden i 2022.

 

Likestilling og diskriminering
Konsernet hadde gjennomsnittlig 3 119 årsverk i 2022 hvorav 998 årsverk var i utenlandsk virksomhet. BAMA Gruppen AS hadde ved utgangen av året 479 ansatte, hvorav 134 er kvinner. Styret har åtte medlemmer, hvorav alle er menn. I konsernledergruppen, på 8 personer, er det 3 kvinner.

Det er et overordnet prinsipp at selskapet skal fremme likestilling og at kjønn, etnisitet, seksuell orientering, alder, funksjonsevne, religion og politisk tilknytning ikke skal påvirke de mulighetene ansatte får i selskapet eller konsernet.  

BAMA Gruppen AS har redegjørelsesplikt etter Likestilling- og diskrimineringsloven og skal redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten og hva selskapet gjør for å oppfylle aktivitetsplikten i loven. Redegjørelsen for BAMA-konsernet vedlegges årsberetningen.

Økonomisk utvikling og stilling
Etter flere år med positiv utvikling ble 2022 et mer utfordrende år for konsernet. En mislykket ERP-implementering i et av datterselskapene, etterfulgt av krigsutbruddet i Ukraina som medførte en forverring av de økonomiske utsiktene i Europa og høyere priser på viktige innsatsfaktorer som strøm og råvarer, samt en noe mer krevende etablering av vår nye fabrikk for ferskuttede salater på Tranby i Lier, fikk betydelig konsekvenser for det finansielle resultatet til konsernet. De endrede markedsforholdene medførte igangsetting av flere initiativ for å øke effektivisering og hurtighet i verdikjeden gjennom blant annet etablering av «Smart Supply prosjektet», i tillegg til at individuelle omstillingsprosjekter i flere av virksomhetene ble igangsatt.

Samlet omsetning for konsernet ble 21,5 milliarder kroner i 2022. Dette er en økning på 0,7 milliarder kroner, tilsvarende 3,3 prosent fra 2021.

Konsernets årsresultat etter skatt ble på 189,6 millioner kroner, sammenlignet med 409,4 millioner kroner i 2021.

Morselskapets årsresultat etter skatt ble på 251,4 millioner kroner, sammenlignet med 302,8 millioner kroner i 2021.

Den finansielle stillingen i konsernet er tilfredsstillende. Konsernets likviditetsbeholdning var på 700,0 millioner kroner pr. 31.12.22. Totalkapitalen var ved utgangen av året 7,8 milliarder kroner som er 0,1 milliarder over nivået i 2021. Egenkapitalen i konsernet pr. 31.12.22 var 2 071,7 millioner kroner, noe som utgjør en egenkapitalandel på 26,5 prosent.

Den finansielle stillingen i morselskapet er tilfredsstillende. Morselskapets likviditetsbeholdning var på 420,0 millioner kroner pr. 31.12.22. Totalkapitalen var ved utgangen av året 3,3 milliarder kroner noe som er 0,4 milliarder under nivået i 2021. Egenkapitalen i morselskapet pr. 31.12.22 var 1 000,5 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 30,4 prosent.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i konsernet var 229,8 millioner kroner i 2022, sammenlignet med 691,0 millioner kroner i 2021. Reduksjonen i konsernets kontantstrøm skyldes i hovedsak svakere resultat fra driften, samt økt kapitalbinding og endring i andre tidsavgrensningsposter. Det er gjort store investeringer i bygg i løpet av året, noe som gjenspeiles i netto negativ kontantstrøm fra investeringsaktiviteter.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet var -227,2 millioner kroner i 2022, sammenlignet med -185,5 millioner kroner i 2021. Utbytte og konsernbidrag fra datterselskaper tas med som del av investeringsaktiviteten.

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter tilfredsstillende informasjon om selskapets og konsernets drift og stilling ved årsskiftet.

Finansiell risiko
BAMA Gruppen har en felles finanspolicy for selskapene i konsernet. Finanspolicyen legger føringer for hvordan finansiell risiko skal håndteres og begrenses, samt definerer og legger rammer og retningslinjer for hvordan finansfunksjonen skal drives. Det er en målsetning at konsernet har finansiell handlefrihet til å oppnå strategiske og operasjonelle målsetninger, samt at den operative virksomheten støttes gjennom å sikre finansiering og likviditet effektivt både lokalt og sentralt. Innenfor rammen av finanspolicyen skal konsernet forsøke å oppnå en lav risikoprofil.

Konsernets fullmaktsmatrise, søker å redusere sannsynligheten for at feil inntreffer, og at den finansielle eksponeringen blir tett oppfulgt.

Konsernet er eksponert for finansiell risiko knyttet til rente-, valuta- og likviditetsrisiko. BAMA Gruppen AS har primært organisert økonomifunksjonen i en sentral enhet som håndterer den løpende oppfølgingen av likviditetssituasjonen og finansiell risiko. Renterisikoen knytter seg i hovedsak til pengemarkedsrentene NIBOR, EURIBOR og STIBOR som i det alt vesentlige er basis for konsernets bankinnskudd og lån. Konsernets operative virksomhet vurderes ikke å være eksponert for renterisiko. Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, i hovedsak euro, og foretar løpende sikring av euro ved terminkjøp.

Det gjennomføres daglig et betydelig antall transaksjoner i BAMA, og kravet til løpende likviditetstilgang er derfor adressert i finanspolicy gjennom et målsatt minimumsnivå hvor også ubenyttede forpliktede lånerammer er inkludert. Konsernets virksomhet gir løpende bidrag til likviditeten, og konsernet benytter seg av et konsernkontosystem for å allokere likviditeten på en effektiv måte.

Risiko for tap på konsernets samlede kundefordringsportefølje vurderes som lav. Kunder med ubetalte forfalte fakturaer blir løpende kredittvurdert og fulgt opp. I tillegg til egen kredittavdeling som arbeider med innfordring, samarbeider kredittavdelingen med et eksternt inkassoselskap. Tap på kundefordringer har de siste årene vært lave sett i forhold til konsernets omsetning. Styret vurderer likviditeten i konsernet som tilfredsstillende.

Konsernet har tegnet styreansvarsforsikring der også ledende ansatte er omfattet. Forsikringen dekker sikredes personlige erstatningsansvar som kan inntreffe med grunnlag i uaktsomhet i utførsel av stilling eller verv i selskapet.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2022 er avlagt i henhold til regnskapslovens regler og god regnskapsskikk. Styret bekrefter at forutsetningene for fortsatt drift er til stede.

Årsresultat og disponeringer
Årsresultatet i BAMA Gruppen AS ble 251,4 millioner kroner og styret foreslår at 114 millioner kroner settes av til utbytte og de resterende 137,4 millioner kroner overføres til annen egenkapital. Selskapet vil etter dette ha en egenkapital pr. 31.12.22 på 1 000,5 millioner kroner, tilsvarende 30,4 prosent.

BAMA-årsrapport22_REGNSKAP_til-web_underskrifter.svg
Styret_BAMA-Gruppen_2023.jpg