Bama

Overgang til sirkulærøkonomi

– der avfall er en ressurs og alle ressurser utnyttes effektivt

Sirkulærøkonomi innebærer å gå fra en lineær bruk og kast-økonomi til en økonomi der ressursene ikke går til spille, men brukes til stadig nye produkter.

Det innebærer også å velge riktig ressurs til formålet, og bruke ressurser effektivt. Sirkulærøkonomi forutsetter samarbeid i verdikjeden, der det som anses som avfall i et ledd kan få verdi i et annet. Sammen skaper man en kultur og en økonomi for gjenbruk, gjenvinning og utnytting av ressurser – i alle ledd .

Produksjonen av frukt og grønt kan planlegges, men ikke styres. Skadegjørere dukker opp, temperatur og regn er viktige innsatsfaktorer som varierer og påvirker produksjonen. Vi opplever både at våre leverandører får overproduksjon og at store deler av en avling blir uegnet som mat. Begge deler må håndteres i sirkulærøkonomien. BAMA har tradisjon for å ta ansvar når slike situasjoner oppstår, og kultur for å ta initiativ til samarbeid for å finne gode, praktiske løsninger for best mulig ressursutnyttelse.

Derfor er BAMAs mål innen 2024 å:

  1. Sørge for at 0 % av matavfallet går til forbrenning
  2. Kildesortere minst 92 % av avfallet i fraksjoner som gjenbrukes og materialgjenvinnes
  3. Energieffektivisere egen virksomhet med 15 %
  4. Ha 100 % materialgjenvinnbar emballasje
  5. Øke fyllingsgraden i transport